Chống thấm ngược là gì?

Chông thấm ngược là: Chống thấm ngược hướng với nguồn gây thấm.
Cụ thể đó là phương pháp thi công chống thấm lên bề mặt bên trong để tránh thấm nước từ bên ngoài vào. Trong hầu hết các trường hợp chống thấm thuận sẽ hiệu quá và rẻ tiền hơn chống thấm ngược.

Ta chỉ thi công chấm thấm ngược khi không thể thi công chống thấm thuận mà thôi.